Rosters

NT Home Service FC - Season 4

 • Andre Zhou #88
 • Fan #0
 • Feng #3
 • Gao #4
 • Yan Wang #6
 • Bai #7
 • Ding #8
 • Paul #9
 • Tong #10
 • Cody #11
 • Jiang #12
 • Mike #14
 • Jason #17
 • Eric #18
 • Nick #20
 • Jian #21
 • Vee #22
 • Kii #23
 • Leo #33
 • Ji #77

Team Uniform